دکمه ها

[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button url=”#”]حالت پیش فرض[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button icon=”article” url=”#”]دکمه با آیکن[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button url=”#” target=”_blank”]پنجره جدید با کلیک[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth_last]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#”]رنگ سفارشی[/button]
[/one_fourth_last]

[html]
[[button url=”http://example.com”] حالت پیش فرض [/button]]

[[button icon=”article” url=”http://example.com”] دکمه با آیکن [/button]]

[[button url=”http://example.com” target=”_blank”] پنجره جدید با کلیک [/button]]

[[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#”]رنگ سفارشی[/button]]
[/html]


موقعیت دکمه ها

[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است.
[button url=”#” align=”left”]حالت پیش فرض[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button icon=”article” url=”#” align=”center”]مرکز[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button url=”#” target=”_blank” align=”right”]چینش از راست[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth_last]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#” align=”right”]رنگ سفارشی[/button]
[/one_fourth_last]

[html]
[[button url=”http://example.com” align=”left”]حالت پیش فرض[/button]]

[[button icon=”article” url=”http://example.com” align=”center”]مرکز[/button]]

[[button url=”http://example.com” target=”_blank” align=”right”]چینش از راست[/button]]

[[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#” align=”right”]رنگ سفارشی[/button]]
[/html]


دکمه های بزرگ

[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button url=”#” size=”big”]پیش فرض[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button icon=”article” url=”http://example.com” size=”big”]با آیکن[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button url=”#” target=”_blank” size=”big”]پنجره جدید[/button]
[/one_fourth]
[one_fourth_last]لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است
[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#” size=”big”]رنگ سفارشی[/button]
[/one_fourth_last]

[html]
[[button url=”http://example.com” size=”big”]پیش فرض[/button]]

[[button icon=”article” url=”http://example.com” size=”big”]با آیکن[/button]]

[[button url=”http://example.com” target=”_blank” size=”big”]پنجره جدید[/button]]

[[button text=”#fd0″ background=”#d22″ border=”#d00″ url=”#” size=”big”]رنگ سفارشی[/button]]
[/html]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *