لیست ها

[one_third]

پیکان با جهت راست

 • متن لیست شماره 1
 • متن لیست شماره 2
 • متن لیست شماره 3
 • متن لیست شماره 4
 • متن لیست شماره 5

[/one_third]
[one_third]

فایل

 • متن لیست شماره 1
 • متن لیست شماره 2
 • متن لیست شماره 3
 • متن لیست شماره 4
 • متن لیست شماره 5

[/one_third]
[one_third_last]

پیکان جهت راست – گرد

 • متن لیست شماره 1
 • متن لیست شماره 2
 • متن لیست شماره 3
 • متن لیست شماره 4
 • متن لیست شماره 5

[/one_third_last]

[html]
[[list style=”arrow-right”]
<ul>
<li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est.</li>
<li>Donec sit amet erat a dui.</li>
<li>Ut at magna lectus at.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est molestie.</li>
</ul>
[/list]]
[/html]

 

[html]
<ul class=”mt-list mt-list-arrow-right-round”>
<li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est.</li>
<li>Donec sit amet erat a dui.</li>
<li>Ut at magna lectus at.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est molestie.</li>
</ul>
[/html]

لیست آیکن های موجود جهت استفاده

[one_third]

 • arrow-right
 • arrow-right-round
 • rss
 • heart
 • comment
 • file
 • settings
 • bulb
 • bullet-red
 • bullet-purple

[/one_third]
[one_third]

 • bullet-white
 • bullet-yellow
 • bullet-black
 • bullet-green
 • bullet-blue
 • bullet-orange
 • tick
 • tick-round
 • tick-square
 • plus-round

[/one_third]
[one_third_last]

 • plus-square
 • stop
 • stop2
 • question-round
 • question-square
 • error-round
 • error-square
 • delete
 • info-square

[/one_third_last]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *